ARCHITECTURAL DESIGNING PRINCIPLES

ضوابط و استانداردهای معماری

مقررات ملی ساختمان
چک لیست طراحی و اجرا
ضوابط عمومی طراحی
دستورالعمل ها و الزامات طراحی و اجرا
نشریات سازمان برنامه و بودجه
ضوابط طراحى فضاهای درمانی،ورزشی،تفریحی،خدماتی
ضوابط ايمنى حريق
کتاب های ملاک عمل شهرداری ها

جزئیات اجرایی

مواد و مصالح

آبروها
پوشش بام
پوشش درزها
پوشش دیوار
پوشش کف
چسبهای ساختمانی
در و پنجره
سقف کاذب
عایق های حرارتی و رطوبتی
لوازم آشپزخانه
لوازم سرویس بهداشتی
نرده ها