WhatsApp Image 2019-03-25 at 1.39.42 AM

درباره ما

هدف از ایجاد وب سایت ، ارایه  ضوابط و استانداردهای طراحی ، اطلاعات اجرایی و فنی است تا از این طریق دسترسی جامع به منابع اولیه طراحی برای کاربران متخصص فراهم گردد.

اهمیت تاثیر رعایت ضوابط و استاندارد ها ، طراحی و اجرای جزییات منا سب  در کیفیت فضاها بر کسی پوشیده نیست . خلاء موجود فضای مشترک تبادل اطلاعات فنی و حرفه ای ، انگیزه اصلی شکل گیری این پایگاه شد ، تا از این طریق مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان که با چالشهای مشابه مواجه هستند با دسترسی به بهترین امکانات موجود در جامعه  به طراحی و ساخت فضاهای بهینه و پایدار معماری دست یابند .

به روز رسانی شیوه های طراحی و اجرا در معماری بومی کشورمان  ، بومی سازی  تکنولوژیهای ساخت و مناسب سازی پاسخهای معماری قرن جدید با فرهنگ جامعه مان تلاشی است که با کمک شما متخصصان و کاربران عزیز امکان پذیر خواهد شد.

با ارایه نظرات و پیشنهادات خود ما را در این مسیر راهنما باشید .